Reklamacje

1. Przyjęcie reklamacji

 

Zgłoszenia reklamacyjne wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Biurze Obsługi Klienta firmy Brand Distribution PL, 15-102 Białystok w formie pisemnej lub elektronicznej.

 

Adres do korespondencji: 
Brand Distribution PL 
ul. I Armii Wojska Polskiego 7
15-102 Białystok
Adres e- mail: biuro@bd24.pl  

 

2. Wymagane dokumenty

 

Zgłoszenie musi zawierać:

1) Nazwę firmy, adres, dane osoby kontaktowej Odbiorcy,

2) Nazwa reklamowanego produktu wraz z kodem kreskowym EAN,

3) Data dostawy, nr faktury

4) Opis odchylenia (rozbieżność jakościowa lub ilościowa),

5) Czytelny podpis przewoźnika/kierowcy,

6) Zdjęcia niekompletnej lub uszkodzonej dostawy.

 

Istnieje możliwość użycia własnego, firmowego druku zawierającego niezbędne informacje. Jest to podstawą rozpatrzenia (uznania/odrzucenia reklamacji). Brak informacji może być podstawą do odrzucenia reklamacji.

 

Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać niezwłocznie po otrzymaniu dostawy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przyjęcia przesyłki. Pracownik Biura Obsługi Klienta dokonuje rejestracji reklamacji w rejestrze pod datą wpływu pisma.

 

Po upływie 7 dni od daty dostawy reklamacje nie będą uwzględniane.
Reklamacje wynikające z błędów w zamówieniu nie będą uwzględniane.
Reklamacje nie zawierające niezbędnych informacji nie będę uwzględniane.

 

3. Rozpatrzenie reklamacji

 

Rozpatrzenie zgłoszenia, na podstawie zgromadzonych dokumentów, następuje w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania kompletnej dokumentacji. Klient zostanie poinformowany w formie elektronicznej o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszenia, pod adres e-mailowy wskazany na druku reklamacyjnym.