Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

Niniejsza Polityka prywatności Platformy B2B jest skierowana do firm (podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Platformy, w tym składania Zamówień.

Prosimy o staranne zapoznanie się z poniższym podsumowaniem, z którego dowiedzą się Państwo w jaki sposób działa nasz serwis internetowy www.bd24.pl (zwanego dalej „Serwisem”). Naszym celem jest zapewnienie Państwu poczucia bezpieczeństwa w naszym Serwisie, dlatego też Państwa prywatność i ochrona danych osobowych są dla nas bardzo ważne.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Brand Distribution Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Rocha 8, 15-879 Białystok, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000638774, REGON: 365464202, NIP: 5213748788 (zwany dalej: „Administratorem”) .

KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: rodo@bdgroup.eu Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
Administrator oświadcza, iż zbiera dane tylko w niezbędnym zakresie. Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów prawa, a także, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu, jak również na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą możesz cofnąć w każdym czasie.

Na rzecz świadczenia usług i sprzedaży produktów przetwarzane są następujące dane:

-Imię, Nazwisko, Nazwa firmy i adres korespondencyjny (do wysyłki zamówienia)
-Adres e-mail i numer telefonu
-Dane zamówienia
-Dane do transakcji płatniczych

Przetwarzanie danych w ramach podstawowej działalności naszej firmy

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przekazane nam w ramach istniejących relacji umownych i przedumownych między nami. Zakres, charakter, cel i konieczność przetwarzania zależą od odpowiedniego podstawowego stosunku umownego. W tym celu przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane w używanych przez nas systemach komputerowych. Przetwarzane przez nas dane obejmują wszystkie dane dostarczone przez Ciebie w celu skorzystania z usług umownych lub przedumownych wymaganych do przetworzenia Twojego żądania lub umowy zawartej między nami.

W szczególności mogą się liczyć następujące dane:

-Imię, Nazwisko, Nazwa firmy i adres korespondencyjny (do wysyłki zamówienia)
-Adres e-mail i numer telefonu
-Dane zamówienia
-Dane do transakcji płatniczych

Przetwarzanie jest ograniczone do danych niezbędnych i przydatnych w odpowiedzi na żądania i / lub w celu wykonania umowy. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to konieczne do celów świadczenia usługi lub w kontekście organizacji naszej działalności w celu przetwarzania rachunkowości finansowej i przestrzegania obowiązków prawnych. W takim przypadku tylko zewnętrznym usługodawcom zostaną przekazane te dane, które są niezbędne i celowe do wykonania umowy lub wykonania rachunkowości finansowej, a także do przestrzegania obowiązków prawnych. Przetwarzanie przez nas odbywa się zgodnie z twoimi instrukcjami lub przepisami ustawowymi. Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych, a także przekazywanie ich stronom trzecim odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i służy realizacji umowy między tobą a nami. W przeciwnym razie dane przekazujemy stronom trzecim tylko wtedy, gdy istnieje prawny obowiązek, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO lub jeżeli istnieje uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f). RODO. Jest tak na przykład w przypadku, gdy jest to konieczne do dochodzenia naszych roszczeń. Usuwanie: usuwanie danych ma miejsce, gdy tylko dane nie są już wymagane do wypełnienia umownych lub prawnych obowiązków opieki, a także do wypełnienia wszelkich gwarancji i porównywalnych zobowiązań. Nie ma to wpływu na ustawowe obowiązki zatrzymania.

Przekazywanie odbiorcom spoza EOG

Możemy przekazać dane osobowe również odbiorcom mającym siedzibę poza EOG w tzw. państwach trzecich. W tym przypadku przed przekazaniem danych zapewniamy, by istniał u odbiorcy odpowiedni poziom ochrony danych (np. na podstawie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla odnośnego kraju lub uzgodnienia z odbiorcą tzw. standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej) lub dostępna była Państwa zgoda na przekazywanie danych.
Można u nas uzyskać rozeznanie co do odbiorców w krajach trzecich i otrzymać kopię konkretnie uzgodnionych regulacji dotyczących zapewniania odpowiedniego poziomu ochrony danych. Proszę wykorzystać do tego dane zawarte w punkcie Kontakt.

REJESTRACJA W SERWISIE

Korzystamy z usług w celu zapewnienia naszej obecności online dostawcy usług internetowych, na którego serwerze jest przechowywana strona internetowa (hosting) i który udostępnia naszą stronę w Internecie. Tutaj dostawca usług internetowych przetwarza w naszym imieniu dane kontaktowe, dane treści, dane umowy, dane użytkowania, dane inwentaryzacyjne, a także dane meta i komunikacyjne. Podstawa prawna: dostawca usług internetowych przetwarza wyżej wymienione dane w naszym imieniu, art. 28 RODO. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w wydajnym i bezpiecznym udostępnianiu naszej oferty internetowej, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, nasz dostawca usług internetowych będzie zbierać wyłącznie dane osobowe, które przeglądarka, której używasz, przesyła na swój serwer. To są następujące dane:

  • adres IP
  • data i godzina dostępu do naszej strony internetowej
  • różnica stref czasowych w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
  • status dostępu (status HTTP)
  • przesłana ilość danych
  • dostawca usług internetowych systemu dostępu
  • rodzaj używanej przeglądarki i jej wersja
  • używany system operacyjny
  • strona internetowa, z której być może trafiłeś na naszą stronę internetową
  • strony lub podstrony, które odwiedzasz na naszej stronie internetowej.

Przechowywanie tych danych wraz z innymi danymi osobowymi nie ma miejsca.

Powyższe dane są przechowywane jako pliki dziennika na serwerach naszego usługodawcy internetowego. Jest to konieczne, aby móc wyświetlić stronę internetową na używanym urządzeniu, a także zapewnić stabilność i bezpieczeństwo. W powyższych celach mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Podstawa prawna: Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w wydajnym i bezpiecznym udostępnianiu naszej oferty internetowej, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Czas trwania: powyższe dane dotyczące udostępniania naszej strony internetowej będą przechowywane przez okres 7 dni, a następnie usunięte.

CEL ZBIERANIA DANYCH

1.Dane podane przez Użytkownika Usługodawca wykorzystuje do:
a. a) świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika,
b) realizacji Zamówienia, lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar,
c) przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników,
d) wsparcia, realizacji procesów płatności,
e) dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Platformy B2B,
f) prowadzenia działań marketingowych.

2. Usługodawca zbierający dane Użytkownika w celu skorzystania z Infolinii, przekazuje dane Użytkownika innym podmiotom, świadczącym usługi na rzecz Platformy B2B, na rzecz Użytkownika lub biorącym udział w procesie realizacji Zamówienia bądź reklamacji na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanych czynności. Oznacza to, że dane osobowe są powierzane m.in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, podmiotom trzecim z którymi Użytkownik zawiera umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.

3. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (poprzez zaakceptowanie właściwej Klauzuli), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Usługodawcę w celach przedstawienia oferty handlowej oraz działań marketingowych w tym konkursów i programów lojalnościowych.

4. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci np. newslettera w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Usługodawcę. Usługodawca może powierzyć rozesłanie informacji handlowych przez podmiot trzeci działający w imieniu Usługodawcy . Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z przepisami art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub/i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne w zależności od wyrażonej przez Ciebie treści zgody w Formularzu Rejestracyjnym i Formularzu Newsletter.

5. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na Platformie B2B, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, do personalizacji zawartości Platformy B2B.

6. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Użytkowników zamieszczających komentarze w ramach forum, mogą zostać użyte w celu promocji Platformy B2B.

7. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Użytkownika z pracownikiem/konsultantem Usługodawcy lub Sprzedającego, w tym poprzez Infolinię, przez podmiot trzeci, są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia pomocy Użytkownikowi.

8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników odwiedzających Platforma B2B, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów Platforma B2B notuje najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Platformy B2B.

9. Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie poprzez zmianę (odznaczenie) odpowiedniej opcji wyboru w ustawieniach jego Konta. W przypadku Użytkownika, który nie ma zarejestrowanego Konta, odwołanie zgody może nastąpić telefonicznie poprzez kontakt z Działem Obsługi Klientów Platformy B2B.

10. Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Platformy B2B. Usługodawca zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.

11. W reklamach zamieszczanych na Platformie B2B mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

12. Zapewnienie kontaktu – wszelkie dane osobowe udostępnione przez Ciebie w celu nawiązania kontaktu z Administratorem za pomocą za pomocą formularzy kontaktowych, infolinii, poczty elektronicznej, będą przetwarzane wyłącznie w tym celu. Podstawą ich przetwarzania będzie art. 6 ust 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Przetwarzanie odbywa się również na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

13. Dochodzenia roszczeń – w przypadkach nieprzestrzegania przepisów prawa, niewywiązywania się z warunków umownych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

14. Przepisów prawa – dane osobowe mogą być przetwarzane również w przypadkach wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

15. Profilowanie – podczas realizowania kampanii marketingowych może dochodzić do profilowania Twoich danych osobowych, którego celem jest dostosowanie oferty handlowej do Twoich zainteresowań i potrzeb. Tworzone kampanie reklamowe mogą zawierać indywidualnie dobrane oferty i rabaty dedykowane tylko dla Ciebie, które nie będą dostępne dla innych. Zapewniamy, że nie przetwarzamy Twoich danych w sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

16. Stosowanie monitoringu wizyjnego – monitorowanie naszych obiektów w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania kradzieżom i oszustwom, wykrywania przestępczości i zachowań antyspołecznych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

17. Inne źródła danych osobowych - możemy również wykorzystywać dane osobowe z innych źródeł, takich jak specjalistyczne firmy dostarczające informacje lub kanały mediów internetowych.

18. Inne sposoby przetwarzania – Twoje dane osobowe, mogą być przetwarzane również w celach: rozliczenia z operatorem płatności.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane – odpowiednio – przez czas, w którym będziecie Państwo naszym Klientem, a także przez czas obowiązywania umów, które z nami zawrzecie. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez czas wynikający z takich przepisów oraz dla celów archiwalnych i analitycznych przez okres maksymalnie 10 lat. Dla celów podatkowych i rachunkowych dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 5 lat po roku, w którym miało miejsce dane zdarzenie (np. płatność faktury). W pozostałym zakresie, dane będziemy przechowywać do momentu, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych lub wycofania zgody.

Ważność wiadomości / anulowanie

Usuwamy lub blokujemy Twoje dane osobowe, gdy tylko cel przechowywania zostanie osiągnięty lub zostanie zrzeczony, chyba że ich dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych lub jest sprzeczne z wymogami prawnymi dotyczącymi przechowywania. Wszelkie dalsze składowanie będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy zostanie zniesione przez przepisy krajowe lub europejskie. Blokowanie lub usuwanie danych w tym przypadku, jeśli upłynął okres przechowywania przewidziany w odpowiednich przepisach, chyba że potrzebujemy twoich danych do wykonania umowy zawartej między nami lub jeżeli jest to konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Informacje na temat podanych przez nas opcji kontaktu

O ile kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, mediów społecznościowych, telefonu, poczty, naszego formularza kontaktowego lub w inny sposób i przekazujesz nam dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail lub inne informacje o sobie lub Twoją prośbą, dane te będą przechowywane w celu przetworzenia Twojej prośby w naszym systemie i przetworzone. Podstawa prawna: Jeśli przesłałeś wniosek za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli złożysz wniosek w kontekście stosunków umownych lub przedumownych, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b. RODO. Jeśli twoje żądanie nie mieści się w żadnej z powyższych kategorii, naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu twoich danych jest odpowiednia odpowiedź na twoją prośbę, na twoją korzyść, art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Usuwanie: Zebrane przez nas dane osobowe zostaną usunięte, jeśli nie będą już potrzebne. Wymóg sprawdzamy co 2 lata. Możesz również odwołać przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe składające się z szeregu cyfr i liter, które są przechowywane i przechowywane na używanym urządzeniu. Pliki cookie nie przenoszą wirusów ani nie mogą uruchamiać programów. Są one raczej wykorzystywane przede wszystkim do udostępniania informacji między urządzeniem, z którego korzystasz, a naszą witryną, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika i bardziej efektywna. Należy rozróżnić tymczasowe (przejściowe) pliki cookie i trwałe pliki cookie. Przejściowe pliki cookie obejmują w szczególności pliki cookie sesji.
• Sesyjne pliki cookie: Używamy tak zwanych „plików cookie” w celu rozpoznania wielokrotnego wykorzystania oferty przez tego samego użytkownika (na przykład, jeśli zalogowałeś się w celu ustalenia statusu logowania). Gdy ponownie odwiedzasz naszą stronę, te pliki cookie dostarczają informacji, aby automatycznie Cię rozpoznać. Informacje uzyskane w ten sposób służą optymalizacji naszych ofert i ułatwiają dostęp do naszej witryny. Jeśli zamkniesz przeglądarkę lub wylogujesz się, sesyjne pliki cookie zostaną usunięte
• Trwałe pliki cookie: są one automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. W ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki możesz usunąć pliki cookie w dowolnym momencie.
• Pliki cookie stron trzecich (pliki cookie stron trzecich): Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki, aby spełnić Twoje potrzeby np. odrzuć akceptację plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Chcielibyśmy jednak zauważyć, że możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Przeczytaj więcej o tych plikach cookie w odpowiednich politykach prywatności stron trzecich.
Pliki cookie służą do uczynienia naszej strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej witryny wymagają identyfikacji wywołującej przeglądarki nawet po zerwaniu strony. W szczególności te pliki cookie mogą zawierać informacje o ustawieniach języka lub dane logowania.
Ponadto w naszej witrynie używamy plików cookie, które umożliwiają analizę Twojej wizyty na naszej stronie. Te pliki cookie mogą w szczególności zawierać informacje o wprowadzonych wyszukiwanych hasłach, częstotliwości odsłon lub korzystaniu z funkcji strony internetowej. Te pliki cookie pozwalają nam zrozumieć, jak często i jak strona internetowa i jej funkcje są używane. Służą one poprawie jakości i przyjazności dla użytkownika naszej strony internetowej, zwłaszcza zawartości i funkcji. Dzięki temu możemy stale optymalizować naszą ofertę. Zebrane w ten sposób dane zostaną pseudonimizowane za pomocą środków technicznych. W związku z tym przypisanie danych Twojej osobie nie jest możliwe. Dane nie będą przechowywane razem z innymi danymi osobowymi, które Cię dotyczą.

W powyższych celach mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Podstawą prawną tego jest Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.
Ponieważ pliki cookie są przechowywane na twoim komputerze, Ty jako użytkownik masz również pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Możesz użyć ustawień bezpieczeństwa swojej przeglądarki, aby określić, czy pliki cookie są nawet przechowywane. Na przykład nie możesz od razu zaakceptować plików cookie lub możesz usunąć pliki cookie tylko przy każdym zamknięciu przeglądarki.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcjami producenta przeglądarki lub na www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org
Sprzeczność i „rezygnacja”: Jeśli pliki cookie są wyłączone w naszej witrynie, pełne wykorzystanie wszystkich funkcji witryny może być niemożliwe.

Kontakt przez formularz kontaktowy / e-mail / poczta

Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty lub e-maila, Twoje dane będą przetwarzane w celu przetworzenia żądania kontaktu.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika Art. 6 RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych przesyłanych w ramach żądania kontaktu lub wiadomości e-mail, listu lub faksu jest art. 6 RODO. Osoba odpowiedzialna ma uzasadniony interes w przetwarzaniu i przechowywaniu danych, aby móc odpowiadać na zapytania użytkowników, zabezpieczyć dowody z powodów związanych z odpowiedzialnością i w razie potrzeby, spełnić ustawowe wymogi dotyczące przechowywania listów biznesowych. Jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 RODO.
Możemy przechowywać Twoje dane i prośby o kontakt w naszym systemie zarządzania relacjami z klientem lub porównywalnym systemie.
Usuwanie: Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych z formularza wejściowego formularza kontaktowego i danych wysłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu rozmowy z tobą. Rozmowa kończy się, gdy z okoliczności można wywnioskować, że sprawa została ostatecznie wyjaśniona. Żądania użytkowników, którzy mają konto lub umowę z nami, oszczędzamy do upływu dwóch lat od rozwiązania umowy. W przypadku prawnego obowiązku archiwizacji usunięcie następuje po jego wygaśnięciu: wygaśnięcie prawa handlowego (6 lat) i prawa podatkowego (10 lat) – o których wspominaliśmy wyżej w niniejszej polityce.
Cofnięcie: masz możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie zgodnie z Art. 6 RODO. Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu danych osobowych

Biuletyn/Newsletter

Regularnie wysyłamy biuletyn, aby informować naszych klientów i partnerów biznesowych oraz zainteresowane strony o naszych ofertach i powiązanych wiadomościach. Możesz zarejestrować się w celu otrzymywania naszego biuletynu na naszej stronie internetowej oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera w ramach procesu rejestracji. Jeśli subskrybujesz nasz biuletyn, podanie adresu e-mail jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych, takich jak pozdrowienie lub imię i nazwisko, jest dobrowolne i będzie wykorzystane w celu osobistego skontaktowania się z Tobą. Gdy tylko zapiszesz się do naszego newslettera, otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem na adres e-mail podany podczas rejestracji w ramach tzw. Procedury podwójnego wyboru. Ten e-mail zawiera link. Klikając ten link, potwierdzasz, że chcesz otrzymywać biuletyn. Zapewnia to, że Twój adres e-mail nie został niewłaściwie użyty przez osobę trzecią podczas rejestracji. Z tego samego powodu przechowujemy datę i godzinę logowania oraz adres IP przypisany do Ciebie podczas logowania. Nie przekazujemy wyżej wymienionych danych stronom trzecim. Podstawa prawna: Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. RODO. Usuwanie: Usunięcie adresu e-mail następuje albo, jeśli nie kliknąłeś linku potwierdzającego 1 miesiąc po wysłaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem w procedurze podwójnej zgody lub natychmiast po rezygnacji z subskrypcji naszego biuletynu. Cofnięcie: możesz w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera i zrezygnować z subskrypcji newslettera.

Twoje prawa wynikające z RODO

Zgodnie z RODO masz następujące prawa, których możesz dochodzić w dowolnym momencie u Administratora Danych. Twoja prawa wynikające z niniejszej polityki prywatności:
Prawo do informacji: zgodnie z Art. 15 RODO możesz poprosić o potwierdzenie, czy i jakie dane osobowe przetwarzamy od Ciebie. Ponadto możesz przekazać nam bezpłatnie informacje na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym ujawniono Twoje dane lub planowanego okresu przechowywania, prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu , istnienie prawa do odwołania i pochodzenie ich danych, jeśli nie zostały one zebrane od nas. Masz również prawo wiedzieć, czy Twoje dane osobowe zostały przekazane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeśli tak, masz prawo do uzyskania informacji o odpowiednich gwarancjach związanych z przeniesieniem.
Prawo do sprostowania: zgodnie z Art. 16 RODO, możesz zażądać korekty nieprawidłowych lub kompletnych niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas i Twoich danych osobowych.
Prawo do odwołania: zgodnie z Art. 17 RODO masz prawo żądać usunięcia przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, o ile nie potrzebujemy ich przetwarzania do następujących celów: do wypełnienia obowiązku prawnego, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; lub do celów interesu publicznego, o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. c) id) RODO.
Prawo do ograniczenia: zgodnie z Art. 18 RODO masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli dokładność danych jest przez ciebie kwestionowana przez okres, który pozwala nam zweryfikować dokładność twoich danych osobowych, przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, ale odrzucasz ich usunięcie, a zamiast tego żądasz ograniczenia ich wykorzystania. Nie potrzebujemy już twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz tych informacji, aby dochodzić, wykonywać lub bronić swoich praw.
Zgłoszono sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych zgodnie z Art. 21 RODO, ale nie jest jeszcze pewne, czy uzasadnione powody, które uzasadniły nas pomimo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, przeważają nad Twoimi prawami.
Prawo do informacji: jeśli użytkownik domagał się prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jesteśmy zobowiązani wobec wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe dotyczące korekty lub usunięcia danych, o które wystąpili Powiadomienie o przetwarzaniu, chyba że okaże się to niemożliwe lub nieproporcjonalne. Masz prawo być przez nas informowanym o tych odbiorcach.
Prawo do przenoszenia danych: zgodnie z art. 20 RODO możesz poprosić o otrzymanie danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, standardowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub poprosić o przekazanie innej odpowiedzialnej osobie.
Prawo do odwołania: Zgodnie z Art. 77 RODO masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. W tym celu możesz skontaktować się z organem nadzorczym swojego zwykłego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub siedziby głównej naszej firmy.
Odwołanie zgody/Wycofanie zgody
Zgodnie z Art. 7 ust. 3 RODO, masz prawo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie twoich danych w dowolnym momencie. Odwołanie, które zadeklarowałeś, nie zmienia legalności przetwarzania Twoich danych osobowych aż do odwołania.

Prawo do sprzeciwu:
Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej konkretnej sytuacji, w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które odbywa się na podstawie równowagi interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jest to szczególnie ważne, gdy przetwarzanie danych nie jest wymagane do wykonania umowy. Jeśli skorzystasz z prawa do sprzeciwu, prosimy o wyjaśnienie przyczyn. Nie będziemy już przetwarzać twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że ważne uzasadnione powody przetwarzania danych przeważają nad twoimi zainteresowaniami i prawami.
Niezależnie od powyższego masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach reklamowych i analizy danych.
Skieruj swój sprzeciw na wyżej wymieniony adres kontaktowy osoby odpowiedzialnej wskazany na naszej stronie internetowej.

Obecność w mediach społecznościowych
Używamy profili mediów społecznościowych lub stron fanowskich do komunikowania się z użytkownikami, którzy są tam powiązani i zarejestrowani oraz do dostarczania informacji o naszych produktach, ofertach i usługach. Dostawcy z USA są certyfikowani zgodnie z tzw. Tarczą prywatności i dlatego są zobowiązani do przestrzegania europejskiej ochrony danych. Gdy korzystasz z naszego profilu w odpowiedniej sieci i uzyskujesz do niego dostęp, zastosowanie mają odpowiednie zasady prywatności i warunki korzystania z danej sieci.
Przetwarzamy Twoje informacje, które wysyłasz do nas za pośrednictwem tych sieci, aby komunikować się z Tobą i odpowiadać na tamte wiadomości.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes w komunikowaniu się z użytkownikami i nasza zewnętrzna prezentacja w celu reklamy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. O ile wyraziłeś zgodę na osobę odpowiedzialną za sieć społecznościową w przetwarzaniu twoich danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) i art. 7 RODO.
Polityka prywatności, możliwości informacyjne i możliwości zaprzeczenia (rezygnacji) odpowiednich sieci można znaleźć tutaj:
• Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)
Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/, Rezygnacja: https://www.facebook.com/settings?tab=ads I http://www.youronlinechoices.com
PrivacyShield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
• Google+ (Google Ireland Limited, nr rejestru: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) - Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy, rezygnacja: https://adssettings.google. com / uwierzytelniony, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

• Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) - Polityka prywatności: https://twitter.com/privacy, rezygnacja: https://twitter.com/personalizacja , Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.
• LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia) - Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Polityka plików cookie i rezygnacja: https: //www.linkedin .com / legal / cookie-policy, Privacy Shield amerykańskiej firmy LinkedIn Inc.: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.
• Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) – Polityka prywatności: help.instagram.com/519522125107875

Social media wtyczki

Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczek mediów społecznościowych. Używamy tak zwanego „rozwiązania dwukrotnego kliknięcia” - akcji c't lub heise.de. Podczas pobierania naszej strony internetowej dane osobowe nie będą przekazywane dostawcom wtyczek. Obok logo lub marki sieci społecznościowej znajduje się suwak, który umożliwia aktywację wtyczki jednym kliknięciem. Po aktywacji dostawca sieci społecznościowych otrzymuje informacje o tym, że uzyskałeś dostęp do naszej witryny, a twoje dane osobowe są przekazywane do dostawcy wtyczki i tam przechowywane. Są to tak zwane pliki cookie stron trzecich. W przypadku niektórych dostawców, takich jak Facebook i XING, ich adresy IP zostaną zanonimizowane natychmiast po ich pobraniu.
Zebrane dane o użytkowniku przechowują dostawcę wtyczek jako profile użytkowania. Są one wykorzystywane do celów reklamowych, badań rynku i / lub dostosowywania strony internetowej. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu wyświetlania reklam zorientowanych na popyt i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym należy zwrócić się o skorzystanie z tego prawa do odpowiedniego dostawcy wtyczek.
Podstawą prawną korzystania z wtyczek jest nasz uzasadniony interes w ulepszaniu i optymalizacji naszej strony internetowej poprzez zwiększenie naszej świadomości za pośrednictwem sieci społecznościowych oraz możliwość interakcji z tobą i użytkownikami za pośrednictwem sieci społecznościowych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f) RODO.
Nie mamy wpływu na gromadzone dane i operacje przetwarzania danych. Nie jesteśmy również świadomi zakresu gromadzenia danych, celu przetwarzania i okresów przechowywania. Nie mamy również żadnych informacji, aby usunąć dane zebrane przez dostawcę wtyczki.
Odnosimy się do odpowiednich polityk prywatności sieci społecznościowych dotyczących celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych. Ponadto znajdziesz również informacje o swoich prawach i opcjach ochrony Twoich danych osobowych

Środki bezpieczeństwa

Stosujemy również najnowocześniejsze techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych oraz w celu ochrony danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

AKTUALIZACJA I ZMIANA POLITYKA PRYWATNOŚĆI

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje obecnie od 2023 r. Ze względu na zmiany wymagań prawnych lub regulacyjnych może być konieczna zmiana niniejszej Polityki prywatności. O każdej zmianie lub aktualizacji naszej polityki będziemy informować na naszej stronie internetowej.

### Dbamy o Twoją prywatność Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z [Polityką dotyczącą cookies](https://bd24.pl/pl/privacy-and-cookie-notice.html). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel